ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 5 ส.ค.65 ถึงวันที่ 5 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทักโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 2
 
     

โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม  2565 เวลา 13.00 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

(วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี  บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับมหาวิทยาลัย)

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้