ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 19 ส.ค.65 ถึงวันที่ 19 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทักโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 3
 
     

โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”ครั้งที่ 3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ  โภชนาธาร)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting


 บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้