ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.65 ถึงวันที่ 14 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
 
     
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 18426 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ. และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยและดำเนินงานต่าง ๆ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (นายกสภามหาวิทยาลัย) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการประชุม