ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.65 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
     
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ กับสำนักคอมพิวเตอร์ และฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม 18311 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยจุดประสงค์ในการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานอย่างไร ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน เพื่อให้แผนการดำเนินงานบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ) , รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก (ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ )และ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) ร่วมประชุมในครั้งนี้