ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.65 ถึงวันที่ 23 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เข้าระบบ CHECO
 
     

ตามที่มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณได้เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลักสูตร จํานวน 16 หลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมีมติ อนุมัติหลักสูตรทั้งหมด 16 หลักสูตรไปแล้วนั้น ทั้งนี้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งใช้เกณฑ์ มาตรฐาน ฉบับปี พ.ศ. 2558 จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอ สป.อว. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ฝายวิชาการ จึงได้จัดประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เข้าระบบ CHECO ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 18404 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อทราบกรอบเวลาการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ CHECO