ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
     
 
ภารกิจผู้บริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธ์ุ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง (อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
 
ภารกิจผู้บริหาร กลับหน้าหลัก
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธ์ุ)  
ไม่พบข้อมูล
-->