ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 63-7002
E-mail : kasemas@yahoo.com 

อาจารย์ ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : -
E-mail : ukrisdh@gmail.com

อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
โทรศัพท์ : 63-1163
E-mail : huanthong@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
โทรศัพท์ : -
E-mail : ponkris@tsu.ac.th


นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7106
E-mail : amonrat_cmu@hotmail.com