ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา
 
กลุ่มภารกิจรับนิสิต กลับหน้าหลัก


 
นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 61-7302 
E-mail : sutassanee_tim@hotmail.comนางรัชรี  ตุดเกื้อ
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7215
E-mail : tratcharee@gmail.com
นางสาววรรณทิพย์  หนูหลง
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7110 
E-mail : tipakorn222@hotmail.com