ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา กลับหน้าหลัก

ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ : 63-7104 
E-mail : jirattakan1@hotmail.comนางสาววทินา จันทร์นวล 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7107 
E-mail : One1922@gmail.comนางสาววรรณทิพย์  หนูหลง
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7110 
E-mail : tipakorn222@hotmail.comนางสุทัศนีย์ ดีสมุทร 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7302 
E-mail : sutassanee_tim@hotmail.com
นางรัชรี  ตุดเกื้อ
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7215
E-mail : tratcharee@gmail.com