ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก

นางสาววรรณทิพย์  หนูหลง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นักวิชาการ 

โทรศัพท์ : 63-7110 
E-mail : 
wantip@tsu.ac.th


ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 63-7104 
E-mail : 
jirattakan@tsu.ac.thนางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
 
นักวิชาการชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 63-7103 
E-mail :  
ijutatip@tsu.ac.th


นายอนันต์  ปังหลีเส็น
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 63-7111
E-mail : 
anan.p@tsu.ac.th


นางสาวศิริอาภา ถนอมรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ 63-7107


นางสาวปทิตตา  โกศัลวิตร
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63-7116
E-mail : patitta.g@tsu.ac.th


นายนิธิกร  ธรรมขันธ์
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63- 7116
E-mail : nitikorn.t@tsu.ac.th


นางสาวสุวิมล  ทวิสุวรรณ์
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63-7116
E-mail : suwimon.t@tsu.ac.th

 

นางสาววันวิสา  วัชรากร
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63- 7116
E-mail : wanwisa.w@tsu.ac.thนายธนทัต ดำคลองตัน
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63- 7116
E-mail : -

 

นางสาวเปรมกมล  ขจรจตุพร
อาจารย์
โทรศัพท์ : 63- 7116
E-mail : -