ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กลับหน้าหลัก

นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ : 61-7300
E-mail : sg_2512@hotmail.com
นางรสวารินทร์ ทองสม 
ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
โทรศัพท์ : 61-7301 
E-mail : rotsawarin@hotmail.co.th