ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
 
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป กลับหน้าหลัก

นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ : 63-7105
E-mail : khuan_happy@hotmail.comนางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทรศัพท์ : 63-7109 
E-mail : bokko_14@hotmail.comนางเบญจวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทรศัพท์ : 61-7214 
E-mail : benja_19452@hotmail.com