ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา
 
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป กลับหน้าหลัก

นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทรศัพท์ : 63-7105
E-mail : khuan_happy@hotmail.com
นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทรศัพท์ : 63-7109 
E-mail : bokko_14@hotmail.com
นางเบญจวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทรศัพท์ : 61-7214 
E-mail : benja_19452@hotmail.com