ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป กลับหน้าหลัก

 

นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

โทรศัพท์ : 63-7109 
E-mail : 
chatpavee@tsu.ac.th


นางเบญจวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทรศัพท์ : 61-7214 
E-mail : 
cbenjawan@tsu.ac.th