ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา
 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก

นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นักวิชาการชำนาญการ
 
โทรศัพท์ : 63-7103 
E-mail : j_intarath@hotmail.com นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7106
E-mail : amonrat_cmu@hotmail.com 

 
นายอนันต์  ปังหลีเส็น 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7111
E-mail :panan050a@gmail.comนางเบญจวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 61-7214 
E-mail : benja_19452@hotmail.com