ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
 
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก

นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7106
E-mail : amonrat_cmu@hotmail.com 
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ 
นักวิชาการ
 
โทรศัพท์ : 63-7103 
E-mail : j_intarath@hotmail.com นายอนันต์  ปังหลีเส็น 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7111
E-mail :panan050a@gmail.comนางเบญจวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
โทรศัพท์ : 61-7214 
E-mail : benja_19452@hotmail.com
นางหฤทัย  บุญศรี
อาจารย์
E-mail : haruethai@tsu.ac.th