ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา กลับหน้าหลัก

ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 63-7104 
E-mail : jirattakan1@hotmail.com
นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 63-7105
E-mail : khuan_happy@hotmail.com