ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร กลับหน้าหลัก

นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 61-7302
E-mail : sutassanee@tsu.ac.th 


นางสาวอมรรัตน์  วรรณวิไล
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7106
E-mail : amornrat
@tsu.ac.th
 


นางรัชรี  ตุดเกื้อ

นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7215
E-mail : 
tratchree@tsu.ac.thนางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 63-7105
E-mail : 
khuanrudee@tsu.ac.th