ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา
 
ศูนย์ภาษา กลับหน้าหลัก

นางสาวปทิตตา  โกศัลวิตร
หัวหน้าศูนย์ภาษา
อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : patitta.go@gmail.com


นายนิธิกร  ธรรมขันธ์
อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : nitikorn954@gmail.com


นางสาวสุวิมล  ทวิสุวรรณ์
อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : suwimon.t@tsu.ac.th

 

นางสาววันวิสา  วัชรากร
อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : wanwisa.watch@gmail.com


นางสาววราภรณ์  ดนตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ : 7118
E-mail : waraporndontree@gmail.com