ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา
 
ศูนย์ภาษา กลับหน้าหลัก

นางหฤทัย  บุญศรี
อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : haruethai@tsu.ac.th


นายนิธิกร  ธรรมขันธ์
อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : 


นางสาวปทิตตา  โกศัลวิตร
อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : patitta.go@gmail.coท


นางสาวสุวิมล
  ทวิสุวรรณ์

อาจารย์
โทรศัพท์ : 7116
E-mail : suwimon.t@tsu.ac.th

 

นางสาวมัสนีย์  มะซง
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 7117
E-mail :