ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจรับนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์ภาษา
 
กลุ่มผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 63-7002
E-mail : kasemas@yahoo.com 
อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โทรศัพท์ : 63-7015
E-mail : SINCHAI@tsu.ac.th
อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา

โทรศัพท์ : 63-7012
E-mail : khwanchit.suw@gmail.com

นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7106
E-mail : amonrat_cmu@hotmail.com