ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 63-7002
E-mail : sutiporn@tsu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนพิศ ชุมคง
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 63-7015
E-mail : 
chuanphit@tsu.ac.th


นางโสภิน วัฒนเมธาวี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 61-7171
E-mail : sopin@tsu.ac.th