ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร
กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
 
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา กลับหน้าหลัก

ทะเบียนมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง

นางโสภิน วัฒนเมธาวี
นายทะเบียนมหาวิทยาลัย
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 61-7171
E-mail : sopin@tsu.ac.th 
นางฤทัยรัตน์  สมหวัง
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7170
E-mail : crutairat@tsu.ac.thนางสาวนิรามัย จรัสด้วง

นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7172
E-mail : niramai@tsu.ac.thนางชนกานต์  ชูเมือง 
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 61-7173
E-mail : chanakarn@tsu.ac.thทะเบียนมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา
 

นายอุกกฤช  คงคาลัย

ผู้ช่วยนายทะเบียนมหาวิทยาลัย
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7446
E-mail : ukrit@tsu.ac.th

 

นางอัญชิษฐา ล่ำวัฒนพร
นักวิชาการ ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 63-7440
E-mail : anchittha@tsu.ac.thนางสาวสุมล  ไชยศรี
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 63-7441 
E-mail : Sumol@tsu.ac.th

นางสาวนนทลี  จิตตพงศ์               
นักวิชาการ                                   
โทรศัพท์ : 63-7447                   
E-mail : 
nonthalee@tsu.ac.th

 

นางสาววรรณิศา รัตนา
นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7443
E-mail : wannisa.r@tsu.ac.th


นางสาวจุฑามาศ​ จัน​ทะ​สะ​โร​

นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 63-7442
E-mail : jutamas@tsu.ac.th

 

นางสาวธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริการ      
โทรศัพท์ : 63-7448
E-mail : thananlada@tsu.ac.th