ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

     ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการแยกภารกิจประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อและภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็น
ฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และการบริการวิชาการ จนเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติ เห็นชอบ การขอปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ ตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้
(1.) กลุ่มภารกิจรับนิสิต
(2.) กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
(3.) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
(4.) ศูนย์ภาษา
(5.) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

ที่ตั้งของฝ่ายวิชาการ มีทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนี้

1. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ณ ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
            2. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 และชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา