ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการแยกภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา
ไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2559 ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อและภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้าน
การรับนิสิต และการบริการวิชาการ ต่อมาเมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2562 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง
การปรับเปลี่ยนพันธกิจของฝ่ายวิชาการ และการโอนย้ายบุคลากร สินทรัพย์ งบประมาณจากวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนและจากภารกิจบริการวิชาการสังกัดฝ่ายวิชาการไปสังกัดสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งกำหนดให้ “ฝ่ายวิชาการมีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การประสานและดำเนินการรับนิสิต” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ที่ตั้งของฝ่ายวิชาการ มีทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนี้

1. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
          2. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ณ ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง