ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร ฝ่ายวิชาการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

ชื่อหน่วยงาน

         ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ตั้ง

1. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ณ ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

2. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 และชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

ประวัติ

         ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการแยกภารกิจประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อและภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และการบริการวิชาการ จนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

               1) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

               2) กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหลักสูตร

               3) กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้

               4) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา