ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการแยกภารกิจประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อและภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และ
การบริการวิชาการ

ที่ตั้งของฝ่ายวิชาการ มีทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนี้

1. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ณ ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง 

 

2. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา