ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี
2567

 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาให้มีคุณภาพและมุ่งเน้น การพัฒนากำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคน
ในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะสากลด้านภาษาเพื่อการเรียนรู้ของบุคคลทุกช่วงวัย

 สมรรถนะหลัก (Core Process)

ประสานงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพ โดยการพัฒนา กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลักขององค์กร (TSU Core Values)

1.      คารวะ (Respect) มีคารวะธรรม หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่า และความสำคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยคามถูกต้อง จริงใจ

คุณลักษณะสำคัญ

·       เคารพตนเอง เคารพและให้เกียรติผู้อื่น เคารพองค์กร เคารพกฎกติกาของสังคม

พฤติกรรม

·       เคารพตนเอง (ใช้วาจาสุภาพ แต่งกายถูกกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ตรงต่อเวลา)

·       เคารพและให้เกียรติผู้อื่น (รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับเหตุผลที่ดีกว่า เคารพสิทธิของผู้อื่น)

·       เคารพองค์กร (ปฏิบัติตนอยู่ในกติกา/ระเบียบ และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร รักษาชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร)

·       เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม)

2.      ปัญญา (Wisdom) มีปัญญาธรรม หมายถึง ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กรและสังคม

·       เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม)

·       ตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ขององค์กร/สังคมเป็นหลัก

3.      สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง

·       มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/องค์กร/สังคม

·       ร่วมมือกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

4.      มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด

·       มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

·       ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

·       มีความคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

5.      มีความคุ้มค่า (Worthiness) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธ์ภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร

·       ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อย/ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

·       มีผลการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร/สังคม

6.      นำพาสังคม (Social Responsibility) เอาใจใส่ เป็นที่พึ่งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

·       มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการร่วมแก้ปัญหา/พัฒนาสังคม

                     ·       มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ