ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย ภายในปี 2580

 พันธกิจ

1.    กำหนดแผนพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นเลิศทางวิชาการ

2.    ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

3.    ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และการศึกษาต่อเนื่องที่มุ่งตอบสนองผู้รับบริการและความต้องการของสังคม

 สมรรถนะหลัก (Core Process)

E        Education                 การศึกษา

Q        Quality                    คุณภาพ

A        Assessment              การควบคุม ติดตาม และประเมินผล

D        Development            การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

          “เป็นหน่วยประสานงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพ โดยการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลักขององค์กร (TSU Core Values)

1.      คารวะ (Respect) มีคารวะธรรม หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่า และความสำคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือ
สิ่งนั้นด้วยคามถูกต้อง จริงใจ

คุณลักษณะสำคัญ

·       เคารพตนเอง เคารพและให้เกียรติผู้อื่น เคารพองค์กร เคารพกฎกติกาของสังคม

พฤติกรรม

·       เคารพตนเอง (ใช้วาจาสุภาพ แต่งกายถูกกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ตรงต่อเวลา)

·       เคารพและให้เกียรติผู้อื่น (รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับเหตุผลที่ดีกว่า เคารพสิทธิของผู้อื่น)

·       เคารพองค์กร (ปฏิบัติตนอยู่ในกติกา/ระเบียบ และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร รักษาชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร)

·       เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม)

2.      ปัญญา (Wisdom) มีปัญญาธรรม หมายถึง ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามต่อตนเอง องค์กรและสังคม

·       เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม)

·       ตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ขององค์กร/สังคมเป็นหลัก

3.      สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง

·       มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/องค์กร/สังคม

·       ร่วมมือกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

4.      มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด

·       มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

·       ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

·       มีความคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

5.      มีความคุ้มค่า (Worthiness) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธ์ภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร

·       ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อย/ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

·       มีผลการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร/สังคม

6.      นำพาสังคม (Social Responsibility) เอาใจใส่ เป็นที่พึ่งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

·       มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการร่วมแก้ปัญหา/พัฒนาสังคม

 

·       มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ