ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
โครงสร้างการบริหาร กลับหน้าหลัก

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

ฝ่ายวิชาการ แบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจดังนี้

1.       โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

2.       กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา

3.       กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

4.       กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

           มีรายละเอียดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารดังนี้

โครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการ


โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ