ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ภารกิจที่รับผิดชอบ กลับหน้าหลัก


บริการที่สำคัญ

บริการ

ลักษณะการดำเนินงาน

1. บริหารหลักสูตร

 

- พัฒนาและบริหารหลักสูตร

- กำกับมาตรฐาน

- รับรองคุณวุฒิหลักสูตร

- ระบบสารสนเทศหลักสูตร

2. รับนิสิต

- วิเคราะห์ความต้องการของตลาด

- ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต

- ดำเนินการรับนิสิตทุกขั้นตอน

- ระบบสารสนเทศการรับนิสิต

3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- บริหารจัดการ/ประสานการจัดการเรียนการสอน

- ติดตามและประเมินผลการสอนและการบริหารหลักสูตร

- ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4. สหกิจศึกษา

- สหกิจศึกษา

- สหกิจศึกษานานาชาติ

- ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

5. หลักสูตรระยะสั้น (Pre-degree /
Non-degree)

- พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-degree / Non-degree

- พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-degree / Non-degree

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

- ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-degree / Non-degree

6. พัฒนาอาจารย์และ
ปฏิรูปการเรียนรู้

- วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์

- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์

- คัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

7. พัฒนาสมรรถนะทางภาษา

- พัฒนาระบบและกลไกทักษะสากลด้านภาษา

- พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา/จัดทดสอบวัดความสามารถทางภาษา

- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลด้านภาษาให้แก่นิสิตและบุคลากร

- บริการวิชาการให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไป