ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร ฝ่ายวิชาการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ภารกิจที่รับผิดชอบ กลับหน้าหลัก

 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เนื่องจากฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐาน การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนการประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา โดยได้แบ่งกลุ่มภารกิจตามโครงสร้างการบริหารและลักษณะงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1.      กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

-    ภารกิจบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานงานสารบรรณ งานบริหารงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ งานเลขานุการผู้บริหาร งานบุคคลและสวัสดิการ งาน
ITA งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ งานประชุมฝ่ายวิชาการ งานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร งานประชุมสภาวิชาการ งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย

-   ภารกิจยุทธศาสตร์และการวางแผน   รับผิดชอบงานแผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ งานแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ งานแผนการบริหารความเสี่ยง งานแผนควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ

-   ภารกิจระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศการรับนิสิต งานระบบสารสนเทศการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา งานระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.      กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

-  ภารกิจบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรใหม่
งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) งานกำกับมาตรฐานหลักสูตร งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลหลักสูตร

-     ภารกิจบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรใหม่งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) งานกำกับมาตรฐานหลักสูตร งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลหลักสูตร

-          ภารกิจบริหารหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต รับผิดชอบงานพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบรายวิชา (Pre-degree) / ชุดวิชา (Non-degree) งานพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

 3.      กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

-   ภารกิจรับนิสิต  รับผิดชอบงานจัดทำแผนการตลาดรับนิสิต งานสื่อสาร การประชาสัมพันธ์การรับนิสิต งานรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกขั้นตอน งานตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร งานสถิติการรับนิสิต

-   ภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ รับผิดชอบงานการกำกับการจัดการศึกษา (กำหนดระบบและกลไกการจัดการศึกษา การประเมินสมรรถนะผู้เรียน) งานพัฒนาอาจารย์และการเรียนรู้ งานพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐาน Thailand PSF งานบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ งานระบบประเมินการเรียนการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้

-  ภารกิจสหกิจศึกษา รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

-   ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รับผิดชอบงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป งานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป งานบริหารจัดการงบประมาณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป งานดูแลการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป งาน QA เกรดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป งานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 4.   กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

-   ภารกิจบริการลูกค้า  รับผิดชอบงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ งานบริการตอบข้อซักถาม

-   ภารกิจสนับสนุนการศึกษา  รับผิดชอบงานประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการศึกษา งานปฏิทินการศึกษา งานจัดการข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ งานแผนการเรียน งานตารางเรียน งานตารางสอบ งานสำรวจห้องเรียน/ห้องสอบ

-   ภารกิจทะเบียนนิสิตและสำเร็จการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนประวัตินิสิต งานตรวจสอบคุณวุฒิ งานเอกสารสำคัญ งานหนังสือรับรอง งานสำเร็จการศึกษา งานปริญญาบัตร

-  ภารกิจทะเบียนการศึกษาและประมวลผล รับผิดชอบงานอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา งานการเงินนิสิต งานทะเบียนการศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานประมวลผลการเรียน งานจำแนกสภาพนิสิต

-  ภารกิจข้อมูลและสถิตินิสิต รับผิดชอบงานงานข้อมูลและสถิตินิสิต งานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศงานทะเบียนนิสิต