ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ภารกิจที่รับผิดชอบ กลับหน้าหลัก

ภารกิจที่รับผิดชอบ

กลุ่มภารกิจ/ภารกิจ

ลักษณะการดำเนินงาน

1. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

1.1ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

- ประสานการจัดการเรียนการสอน

- ติดตามและประเมินผลการสอนและการบริหารหลักสูตร

- จัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา

2.1ภารกิจรับนิสิต

- วางแผนการรับนิสิตร่วมกับฝ่ายแผนงาน

- วิเคราะห์ความต้องการของตลาด

- ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต

- ดำเนินการรับนิสิตทุกขั้นตอน

- ระบบสารสนเทศการรับนิสิต

2.2 ภารกิจบริหารหลักสูตร

 

- พัฒนาและบริหารหลักสูตร

- กำกับมาตรฐาน

- รับรองคุณวุฒิหลักสูตร

- เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย

- ระบบสารสนเทศหลักสูตร

2.3 ภารกิจสหกิจศึกษา

- สหกิจศึกษา

- สหกิจศึกษานานาชาติ

- พัฒนาระบบและกลไกทักษะสากล

- ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

2.4 ภารกิจพัฒนาอาจารย์และปฏิรูปการเรียนรู้

- สำรวจความต้องการพัฒนาของอาจารย์ และกำหนดแผนการพัฒนาอาจารย์

- จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ ประสานการจัดบรรยากาศทางวิชาการ ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมการสอน

- อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

2.5 ภารกิจประชุมสภาวิชาการ

 

- จัดประชุมสภาวิชาการ จัดทำเอกสารการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

- ประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามมติ

3. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

3.1 ภารกิจบริการวิชาการ

 

- พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

- แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ

- สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการ

- บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

- ระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ ฐานข้อมูลวิทยากร บุคลากร และชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

3.2 ภารกิจการศึกษาต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบและกลไกการศึกษาต่อเนื่อง

- แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการด้านการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ

- ดำเนินงานโครงการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

- ประเมินผลการดำเนินงานโครงการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

- ระบบสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่อง

4. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

4.1 ภารกิจบริหารงานทั่วไป

 

- บริหารงบประมาณ

- การเงินและพัสดุ

- บริหารงานบุคคลและสวัสดิการ

- สารบรรณ

- เลขานุการผู้บริหาร

- ประชาสัมพันธ์

- ประชุมฝ่ายวิชาการ

4.2 ภารกิจพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายวิชาการ

- แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ

- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ

- แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายวิชาการ

- แผนงบประมาณฝ่ายวิชาการ

- แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ

- แผนการบริหารความเสี่ยง

- ควบคุมภายใน

- การจัดการความรู้

- การประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ