ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลับหน้าหลัก


แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2563 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาแผนวิชาการ

 

กลยุทธ์ 1.2 ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนากระบวนการรับนิสิตที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

 

กลยุทธ์ 1.4 กำหนดระบบและกลไกให้มีการพัฒนาทักษะสากลของนิสิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการปฏิรูป
การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาจารย์
ด้านวิชาการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง อันนำสู่
การเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน

 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ/การศึกษาต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะสากล

 

กลยุทธ์ 4.2 บริหารจัดการหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 

กลยุทธ์ 4.3 สร้างระบบการมีส่วนร่วมในการทำงาน ดำเนินการตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร

 

กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยสถาบัน