ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศงานรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานสภาวิชาการ
งานการศึกษาต่อเนื่อง
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
 
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน กลับหน้าหลัก

   แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ระดับส่วนงาน

   ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2559 

   แบบฟอร์มเสนชื่ออาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2559 

ระดับมหาวิทยาลัย

   ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 
   แบบฟอร์มเสนชื่ออาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559