ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศงานรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานสภาวิชาการ
งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
 
งานสภาวิชาการ กลับหน้าหลัก

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ WORD PDF
กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ปี 2563

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2551 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551
เกณฑ์การจัดตั้งสาขาวิชา มติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558


รายงานการประชุมสภาวิชาการ

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2563
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 22 ม.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 26 ก.พ.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 22 เม.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 27 พ.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 24 มิ.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 22 ก.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 26 ส.ค.63)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 23 ม.ค.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 22 ก.พ.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 27 มี.ค.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 24 เม.ย.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 22 พ.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 26 มิ.ย.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 24 ก.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 28 ส.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 30 ต.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 27 พ.ย.62)
 
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2561
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 24 ม.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 28 ก.พ.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 28 มี.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 25 เม.ย.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 23 พ.ค.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 27 มิ.ย.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 25 ก.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 28 ก.ย.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 24 ต.ค.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 25 ม.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 22 ก.พ.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 29 มี.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 26 เม.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 24 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 28 มิ.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 (วันที่ 26 ก.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 23 ส.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 (วันที่ 27 ก.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 (วันที่ 22 พ.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2560 (วันที่ 20 ธ.ค.60)

สมัยวิสามัญ

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 24 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 28 มิ.ย.60)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2559

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 27 ม.ค.59)

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 24 ก.พ.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 23 มี.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 25 พ.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 22 มิ.ย.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 (วันที่ 27 ก.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 24 ส.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 (วันที่ 23 พ.ย.59)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2558

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ม.ค.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 25 ก.พ.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 25 มี.ค.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 22 เม.ย.58)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2557

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 10 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 10 ต.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 29 ม.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 26 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 26 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 23 เม.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 28 พ.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 25 มิ.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 29 ก.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 27 ส.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 25 ก.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 22 ต.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2557 (วันที่ 26 พ.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2557 (วันที่ 24 ธ.ค.57)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2556

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 14 พ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 23 ม.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 27 มี.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556 (วันที่ 27 มี.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2556 (วันที่ 24 เม.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2556 (วันที่ 22 พ.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2556 (วันที่ 26 มิ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2556 (วันที่ 24 ก.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2556 (วันที่ 28 ส.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2556 (วันที่ 30 ต.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2556 (วันที่ 22 พ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2556 (วันที่ 26 ธ.ค.56)
 เรื่องแจ้งเพื่่อทราบสภาวิชาการ(18-09-2556)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2555

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 14 มี.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 11 เม.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 16 พ.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 25 ม.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 22 ก.พ.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 28 มี.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2555 (วันที่ 25 เม.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2555 (วันที่ 30 พ.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2555 (วันที่ 27 มิ.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2555 (วันที่ 25 ก.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2555 (วันที่ 22 ส.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2555 (วันที่ 26 ก.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2555 (วันที่ 24 ต.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2555 (วันที่ 28 พ.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2555 (วันที่ 26 ธ.ค.55)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2554

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2554 (วันที่ 
26 ม.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2554 (วันที่ 23 ก.พ.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2554 (วันที่ 23 มี.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2554 (วันที่ 27 เม.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2554 (วันที่ 25 พ.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2554 (วันที่ 22 มิ.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2554 (วันที่ 27 ก.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2554 (วันที่ 24 ส.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2554 (วันที่ 28 ก.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2554 (วันที่ 26 ต.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2554 (วันที่ 23 พ.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2554 (วันที่ 28 ธ.ค.54)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2553

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 (วันที่
 18 
มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2553 (วันที่ 31 มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2553 (วันที่ 14 ก.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2553 (วันที่ 27 ม.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2553 (วันที่ 24 มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2553 (วันที่ 28 เม.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553 (วันที่ 23 มิ.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2553 (วันที่ 28 ก.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2553 (วันที่ 01 ก.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553 (วันที่ 29 ก.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2553 (วันที่ 07 ต.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2553 (วันที่ 24 พ.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2553 (วันที่ 22 ธ.ค.53)