ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศงานรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานสภาวิชาการ
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
 
งานสภาวิชาการ กลับหน้าหลัก

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ WORD PDF
กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ปี 2563

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ปี 2564

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2551 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551
เกณฑ์การจัดตั้งสาขาวิชา มติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558


รายงานการประชุมสภาวิชาการ

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2563
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 22 ม.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 26 ก.พ.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 22 เม.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 27 พ.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 24 มิ.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 22 ก.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 26 ส.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 23 ก.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 28 ต.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 25 พ.ย.63)     
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2563 (วันที่ 23 ธ.ค.63)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2562

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 23 ม.ค.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 22 ก.พ.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 27 มี.ค.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 24 เม.ย.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 22 พ.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 26 มิ.ย.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 24 ก.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 28 ส.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 30 ต.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 27 พ.ย.62)
 
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2561
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 24 ม.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 28 ก.พ.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 28 มี.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 25 เม.ย.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 23 พ.ค.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 27 มิ.ย.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 25 ก.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 28 ก.ย.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 24 ต.ค.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 25 ม.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 22 ก.พ.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 29 มี.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 26 เม.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 24 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 28 มิ.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 (วันที่ 26 ก.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 23 ส.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 (วันที่ 27 ก.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 (วันที่ 22 พ.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2560 (วันที่ 20 ธ.ค.60)

สมัยวิสามัญ

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 24 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 28 มิ.ย.60)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2559

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 27 ม.ค.59)

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 24 ก.พ.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 23 มี.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 25 พ.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 22 มิ.ย.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 (วันที่ 27 ก.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 24 ส.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 (วันที่ 23 พ.ย.59)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2558

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ม.ค.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 25 ก.พ.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 25 มี.ค.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 22 เม.ย.58)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2557

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 10 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 10 ต.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 29 ม.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 26 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 26 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 23 เม.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 28 พ.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 25 มิ.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 29 ก.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 27 ส.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 25 ก.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 22 ต.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2557 (วันที่ 26 พ.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2557 (วันที่ 24 ธ.ค.57)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2556

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 14 พ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 23 ม.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 27 มี.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556 (วันที่ 27 มี.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2556 (วันที่ 24 เม.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2556 (วันที่ 22 พ.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2556 (วันที่ 26 มิ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2556 (วันที่ 24 ก.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2556 (วันที่ 28 ส.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2556 (วันที่ 30 ต.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2556 (วันที่ 22 พ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2556 (วันที่ 26 ธ.ค.56)
 เรื่องแจ้งเพื่่อทราบสภาวิชาการ(18-09-2556)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2555

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 14 มี.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 11 เม.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 16 พ.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 25 ม.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 22 ก.พ.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 28 มี.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2555 (วันที่ 25 เม.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2555 (วันที่ 30 พ.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2555 (วันที่ 27 มิ.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2555 (วันที่ 25 ก.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2555 (วันที่ 22 ส.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2555 (วันที่ 26 ก.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2555 (วันที่ 24 ต.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2555 (วันที่ 28 พ.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2555 (วันที่ 26 ธ.ค.55)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2554

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2554 (วันที่ 
26 ม.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2554 (วันที่ 23 ก.พ.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2554 (วันที่ 23 มี.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2554 (วันที่ 27 เม.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2554 (วันที่ 25 พ.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2554 (วันที่ 22 มิ.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2554 (วันที่ 27 ก.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2554 (วันที่ 24 ส.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2554 (วันที่ 28 ก.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2554 (วันที่ 26 ต.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2554 (วันที่ 23 พ.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2554 (วันที่ 28 ธ.ค.54)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2553

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 (วันที่
 18 
มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2553 (วันที่ 31 มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2553 (วันที่ 14 ก.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2553 (วันที่ 27 ม.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2553 (วันที่ 24 มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2553 (วันที่ 28 เม.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553 (วันที่ 23 มิ.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2553 (วันที่ 28 ก.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2553 (วันที่ 01 ก.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553 (วันที่ 29 ก.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2553 (วันที่ 07 ต.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2553 (วันที่ 24 พ.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2553 (วันที่ 22 ธ.ค.53)