ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบรายวิชา (Pre-degree) / ชุดวิชา (Non-degree) / โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
งานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประชุมสภาวิชาการ
งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
 
งานประชุมสภาวิชาการ กลับหน้าหลัก

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ WORD PDF
กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ปี 2563

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ปี 2564

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ปี 2565

ข้อมูลเผยแพร่

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551
 เกณฑ์การจัดตั้งสาขาวิชา มติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
 รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ


รายงานการประชุมสภาวิชาการ

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2564
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 27 ม.ค.64)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 24 ก.พ.64)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 24 มี.ค.64)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 28 เม.ย.64)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 19 พ.ค.64)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 21 ก.ค.64)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 25 ส.ค.64)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 22 ก.ย.64)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2563
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 22 ม.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 26 ก.พ.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 22 เม.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 27 พ.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 24 มิ.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 22 ก.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 26 ส.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 23 ก.ย.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 28 ต.ค.63)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 25 พ.ย.63)     

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2562

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 23 ม.ค.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 22 ก.พ.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 27 มี.ค.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 24 เม.ย.62)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 22 พ.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 26 มิ.ย.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 24 ก.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 28 ส.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 30 ต.ค.62)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 27 พ.ย.62)
 
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2561
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 24 ม.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 28 ก.พ.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 28 มี.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 25 เม.ย.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 23 พ.ค.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 27 มิ.ย.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 25 ก.ค.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 28 ก.ย.61)
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 24 ต.ค.61)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 25 ม.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 22 ก.พ.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 29 มี.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 26 เม.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 24 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 28 มิ.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 (วันที่ 26 ก.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 23 ส.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 (วันที่ 27 ก.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 (วันที่ 22 พ.ย.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2560 (วันที่ 20 ธ.ค.60)

สมัยวิสามัญ

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 24 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 28 มิ.ย.60)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2559

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 27 ม.ค.59)

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 24 ก.พ.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 23 มี.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 25 พ.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 22 มิ.ย.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 (วันที่ 27 ก.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 24 ส.ค.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 (วันที่ 23 พ.ย.59)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2558

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ม.ค.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 25 ก.พ.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 25 มี.ค.58)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 22 เม.ย.58)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2557

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 10 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 10 ต.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 29 ม.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 26 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 26 มี.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 23 เม.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 28 พ.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 25 มิ.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 29 ก.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 27 ส.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 25 ก.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 22 ต.ค.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2557 (วันที่ 26 พ.ย.57)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2557 (วันที่ 24 ธ.ค.57)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2556

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 14 พ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 23 ม.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 27 มี.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556 (วันที่ 27 มี.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2556 (วันที่ 24 เม.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2556 (วันที่ 22 พ.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2556 (วันที่ 26 มิ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2556 (วันที่ 24 ก.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2556 (วันที่ 28 ส.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2556 (วันที่ 30 ต.ค.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2556 (วันที่ 22 พ.ย.56)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2556 (วันที่ 26 ธ.ค.56)
 เรื่องแจ้งเพื่่อทราบสภาวิชาการ(18-09-2556)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2555

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 14 มี.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 11 เม.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 16 พ.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 25 ม.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 22 ก.พ.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 28 มี.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2555 (วันที่ 25 เม.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2555 (วันที่ 30 พ.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2555 (วันที่ 27 มิ.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2555 (วันที่ 25 ก.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2555 (วันที่ 22 ส.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2555 (วันที่ 26 ก.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2555 (วันที่ 24 ต.ค.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2555 (วันที่ 28 พ.ย.55)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2555 (วันที่ 26 ธ.ค.55)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2554

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2554 (วันที่ 
26 ม.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2554 (วันที่ 23 ก.พ.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2554 (วันที่ 23 มี.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2554 (วันที่ 27 เม.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2554 (วันที่ 25 พ.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2554 (วันที่ 22 มิ.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2554 (วันที่ 27 ก.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2554 (วันที่ 24 ส.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2554 (วันที่ 28 ก.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2554 (วันที่ 26 ต.ค.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2554 (วันที่ 23 พ.ย.54)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2554 (วันที่ 28 ธ.ค.54)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2553

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 (วันที่
 18 
มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2553 (วันที่ 31 มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2553 (วันที่ 14 ก.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2553 (วันที่ 27 ม.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2553 (วันที่ 24 มี.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2553 (วันที่ 28 เม.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553 (วันที่ 23 มิ.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2553 (วันที่ 28 ก.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2553 (วันที่ 01 ก.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553 (วันที่ 29 ก.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2553 (วันที่ 07 ต.ค.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2553 (วันที่ 24 พ.ย.53)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2553 (วันที่ 22 ธ.ค.53)


รายงานการประชุมสภาวิชาการ
 พ.ศ. 2552


 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2552 (วันที่ 14 
ม.ค.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2552 (วันที่ 25 ก.พ.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2552 (วันที่ 25 มี.ค.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2552 (วันที่ 27 พ.ค.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2552 (วันที่ 24 มิ.ย.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2552 (วันที่ 19 ส.ค.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2552 (วันที่ 23 ก.ย.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2552 (วันที่ 28 ต.ค.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2552 (วันที่ 25 พ.ย.52)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2552 (วันที่ 23 ธ.ค.52)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2551

 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2551 (วันที่ 23 
ม.ค.51)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2551 (วันที่ 26 พ.ย.51)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทำหน้าที่สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2551 (วันที่ 27 ก.พ.51)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2551 (วันที่ 24 ธ.ค.51)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทำหน้าที่สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2551 (วันที่ 26 มี.ค.51)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2551 (วันที่ 23 เม.ย.51)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2551 (วันที่ 28 พ.ค.51)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2551 (วันที่ 25 มิ.ย.51)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2551 (วันที่ 23 ก.ค.51)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2551 (วันที่ 27 ส.ค.51)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2551 (วันที่ 22 ต.ค.51)

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2550

 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2550 (วันที่ 24 ม.ค.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2550 (วันที่ 28 ก.พ.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2550 (วันที่ 28 มี.ค.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2550 (วันที่ 23 พ.ค.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2550 (วันที่ 27 มิ.ย.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2550 (วันที่ 25 ก.ค.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2550 (วันที่ 22 ส.ค.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2550 (วันที่ 26 ก.ย.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2550 (วันที่ 28 พ.ย.50)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2550 (วันที่ 26 ธ.ค.50)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2549

 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2549 (วันที่ 25 ม.ค.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 (วันที่ 8 ก.พ.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2549 (วันที่ 22 ก.พ.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 (วันที่ 27 ก.พ.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2549 (วันที่ 22 มี.ค.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2549 (วันที่ 5 เม.ย.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2549 (วันที่ 26 เม.ย.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2549 (วันที่ 28 มิ.ย.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2549 (วันที่ 26 ก.ค.49)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2549 (วันที่ 30 ส.ค.49)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2549 (วันที่ 27 ก.ย.49)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2549 (วันที่ 30 ต.ค.49)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2549 (วันที่ 22 พ.ย.49)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2549 (วันที่ 27 ธ.ค.49)


รายงานการประชุมสภาวิชาการ
 พ.ศ. 2548


 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2548 (วันที่ 26 ม.ค.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 (วันที่ 8 มี.ค.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2548 (วันที่ 2 มี.ค.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2548 (วันที่ 29 มิ.ย.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2548 (วันที่ 23 มี.ค.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2548 (วันที่ 27 เม.ย.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2548 (วันที่ 22 มิ.ย.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2548 (วันที่ 24 ส.ค.48)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2548 (วันที่ 28 ก.ย.48)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2548 (วันที่ 26 ต.ค.48)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2548 (วันที่ 23 พ.ย.48)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2547

 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2547 (วันที่ 28 ม.ค.47)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2547 (วันที่ 25 ก.พ.47)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2547 (วันที่ 28 เม.ย.47)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2547 (วันที่ 26 พ.ค.47)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2547 (วันที่ 25 ส.ค.47)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2547 (วันที่ 29 ต.ค.47)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2547 (วันที่ 26 พ.ย.47)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2547 (วันที่ 22 ธ.ค.47)

    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 (วันที่ 1 มี.ค.47)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2547 (วันที่ 4 มี.ค.47)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2547 (วันที่ 15 มี.ค.47)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2547 (วันที่ 30 เม.ย.47)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 5/2547 (วันที่ 3 มิ.ย.47)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 6/2547 (วันที่ 25 มิ.ย.47)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 7/2547 (วันที่ 30 ส.ค.47)
    

รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2546

 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2546 (วันที่ 29 ม.ค.46)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2546 (วันที่ 26 ก.พ.46)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2546 (วันที่ 26 มี.ค.46)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2546 (วันที่ 23 เม.ย.46)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2546 (วันที่ 28 พ.ค.46)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2546 (วันที่ 25 มิ.ย.46)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2546 (วันที่ 23 ก.ค.46)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2546 (วันที่ 27 ส.ค.46)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2546 (วันที่ 26 พ.ย.46)

    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2546 (วันที่ 4 ส.ค.46)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2546 (วันที่ 4 ก.ย.46)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2546 (วันที่ 31 ธ.ค.46)


รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2545

 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2545 (วันที่ 23 ม.ค.45)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2545 (วันที่ 27 ก.พ.45)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2545 (วันที่ 27 มี.ค.45)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2545 (วันที่ 24 เม.ย.45)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2545 (วันที่ 22 พ.ค.45)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2545 (วันที่ 26 มิ.ย.45)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2545 (วันที่ 31 ก.ค.45)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2545 (วันที่ 11 ก.ย.45)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2545 (วันที่ 25 ก.ย.45)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2545 (วันที่ 30 ต.ค.45)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2545 (วันที่ 27 พ.ย.45)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2545 (วันที่ 25 ธ.ค.45)


รายงานการประชุมสภาวิชาการ
 พ.ศ. 2544


 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2544 (วันที่ 28 ก.พ.44)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 (วันที่ 7 มี.ค.44)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2544 (วันที่ 28 มี.ค.44)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2544 (วันที่ 25 เม.ย.44)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2544 (วันที่ 27 มิ.ย.44)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2544 (วันที่ 25 ก.ค.44)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2544 (วันที่ 22 ส.ค.44)
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2544 (วันที่ 24 ต.ค.44)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2544 (วันที่ 28 พ.ย.44)
    รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2544 (วันที่ 26 ธ.ค.44)