ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบรายวิชา (Pre-degree) / ชุดวิชา (Non-degree) / โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
งานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประชุมสภาวิชาการ
งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
 
งานบริหารหลักสูตร กลับหน้าหลัก

@@ ข้อมูลทั่วไป

>ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยสถาบันอุดมศึกษาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

> เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) 
กำหนดรหัสรายวิชาของแต่ละคณะ 
สถานะการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้พร้อมใช้ ปีการศึกษา 2564 - 2565  มหาวิทยาลัยทักษิณ  (23 มีนาคม 2565)
หนังสือรับรองของสภาการพยาบาล
หนังสือรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทย 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปีการศึกษา 2562  
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปีการศึกษา 2564

 
 


@@ ประชาสัมพันธ์

 

  @@ ประกาศ

 
แบบฟอร์มวิพากษ์หลักสูตรสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  (7 มกราคม 2564)

> แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
> แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

> แบบฟอร์มสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
      Home