ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศงานรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานสภาวิชาการ
งานการศึกษาต่อเนื่อง
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
 
งานบริหารหลักสูตร กลับหน้าหลัก


ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

 ประชาสัมพันธ์ 

 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 

 การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 การจัดทำผลการเรียนรู้ (LOs) โดย รศ.อธิคม ฤกษบุตร
 การทวนสอบ
 การทวนสอบ โดย รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ประกาศ 

 แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..... สาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

ข่าวสารการประชุม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" วันที่ 14 กันยายน 2561
 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561แบบฟอร์มต่าง ๆ

# แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

 แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
 แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา 
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา 
# แบบฟอร์มสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 แบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่
 แบบฟอร์มสำหรับการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (Quality Improvement Plan(สำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ต่ำกว่า 3.01)
 แบบเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  (24 กุมภาพันธ์ 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.3   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.4   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.5   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.6   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.7   (14 กรกฎาคม 2560) 
 
แบบฟอร์ม มคอ.3 (ฉบับย่อ) ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาหลักสูตร 
 
แบบฟอร์ม มคอ.4 (ฉบับย่อ) ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาหลักสูตร 
 
แบบฟอร์มปิดหลักสูตร 


  

    Home