ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
งานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประชุมสภาวิชาการ
งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
 
งานบริหารหลักสูตร กลับหน้าหลัก

 ข้อมูลทั่วไป

>ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยสถาบันอุดมศึกษาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

> เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) 
กำหนดรหัสรายวิชาของแต่ละคณะ 
สถานะหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สถานะหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
สถานะหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
หนังสือรับรองของสภาการพยาบาล
หนังสือรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทย 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปีการศึกษา 2562  
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปีการศึกษา 2563

 
 


 ประชาสัมพันธ์
 

  ประกาศ

เอกสารเผยแพร่ 

              !

ข่าวสารการประชุม/สัมมนา 
แบบฟอร์มต่าง ๆ


> แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
> แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

> แบบฟอร์มสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
      Home