ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศงานรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานสภาวิชาการ
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
 
งานบริหารหลักสูตร กลับหน้าหลัก


ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
โดยสถาบันอุดมศึกษาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561

 คำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 ประชาสัมพันธ์


 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561

 แนวคิดการจัดการหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 

 การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 การจัดทำผลการเรียนรู้ (LOs) โดย รศ.อธิคม ฤกษบุตร
 การทวนสอบ
 การทวนสอบ โดย รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล
 คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558
 ประกาศแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
   

 รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

 หนังสือรับรองของสภาการพยาบาล

 หนังสือรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทย 

 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ประจำปีการศึกษา 2562  


ประกาศ 

 ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..... สาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

เอกสารเผยแพร่ 

              !


ข่าวสารการประชุม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" วันที่ 14 กันยายน 2561
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ

# แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี   (23 มิถุนายน 2563) 
 
# แบบฟอร์มสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

 แบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่
 แบบฟอร์มสำหรับการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (Quality Improvement Plan(สำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ต่ำกว่า 3.01)
 แบบเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  (24 กุมภาพันธ์ 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.3   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.4   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.5   (14 กรกฎาคม 2560) 


  

    Home