ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบรายวิชา (Pre-degree) / ชุดวิชา (Non-degree) / โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
งานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประชุมสภาวิชาการ
งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
 
งานประชุมฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

ล่มเอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ
 เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 26 ธ.ค.62)
 เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 18 ก.พ.63)
 เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 30 มิ.ย.63)
 เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 27 ส.ค.63)
 เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 16 พ.ย.63)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 (วันที่ 18 ธ.ค.63)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 29 มี.ค.64)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 25 พ.ค.64)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 30 ก.ค.64)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 27 ก.ย.64)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 30 พ.ย.64)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 28 ม.ค.65)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 28 มี.ค.65)
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 31 พ.ค.65) 
    เอกสารประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 19 ก.ค.65)


 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2565
-   รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 28 ม.ค.65) 
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 28 มี.ค.65)  
-   รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 31 พ.ค.65) 

 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2564
  -  สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ (ผ่านโปรแกรม cisco webex) ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 6 ม.ค.64)
  -   รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 29 มี.ค.64) 
  -   รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 25 พ.ค.64) 
  -   รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 30 ก.ค.64) 
  -   รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 27 ก.ย.64) 
  -   รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 30 พ.ย.64) 


 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2563
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 18 ก.พ.63)
 สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ (ผ่านโปรแกรม cisco webex) ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 1 เม.ย.63)
 สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ (ผ่านโปรแกรม cisco webex) ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 8 เม.ย.63)
 สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ (ผ่านโปรแกรม cisco webex) ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 15 เม.ย.63)
 สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ (ผ่านโปรแกรม cisco webex) ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 27 เม.ย.63)
 สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ (ผ่านโปรแกรม cisco webex) ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 15 พ.ค.63)
 สรุปประเด็นการประชุมฝ่ายวิชาการ (ผ่านโปรแกรม cisco webex) ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 29 พ.ค.63)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 30 มิ.ย.63)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 27 ส.ค.63)
    รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 16 พ.ย.63)
    รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 (วันที่ 18 ธ.ค.63)  
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 26 ก.พ.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 21 มี.ค.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 28 เม.ย.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 13 มิ.ย.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 29 ส.ค.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 25 ต.ค.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 26 ธ.ค.62)


 รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจฝ่ายวิชาการ 
 ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 9 ก.ค.62)
 ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 17 ก.ย.62)
 ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 26 พ.ย.62)
 ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 19 มี.ค.63)


 
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2561
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 27 ก.พ.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 24 เม.ย.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 31 พ.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 28 มิ.ย.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 26 ก.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 28 ส.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 27 ก.ย.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 26 ต.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 18 ธ.ค.61)


 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2560
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 13 มี.ค.60)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 25 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 29 มิ.ย.60)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 4 ส.ค.60)
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 5 ต.ค.60)
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 26 ธ.ค.60) รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2559
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 1 ก.พ. 59)
 
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 31 มี.ค. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 29 มิ.ย. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 26 ก.ค. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 26 ส.ค.59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 21 พ.ย. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 (วันที่ 20 ธ.ค. 59)

 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2558
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 ม.ค. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 4 มิ.ย. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 28 ก.ค. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 27 ต.ค. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 25 ธ.ค. 58)