ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบรายวิชา (Pre-degree) / ชุดวิชา (Non-degree) / โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
งานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประชุมสภาวิชาการ
งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
 
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2564
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564


ปีการศึกษา 2563
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563


ปีการศึกษา 2562
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2561
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561


ปีการศึกษา 2560
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 
  รายงานผลการประเมิน รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559 


ปีการศึกษา 2558
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558
 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 
 รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558