ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบรายวิชา (Pre-degree) / ชุดวิชา (Non-degree) / โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
งานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประชุมสภาวิชาการ
งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
 
งานแผน กลับหน้าหลัก

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

    

แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายวิชาการ

 >รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ก.ค.64 - 31 มี.ค.65)


แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ


แผนปฏิบัติการ Happy Workplace