ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
งานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประชุมสภาวิชาการ
งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
 
งานแผน กลับหน้าหลัก

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

    

แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายวิชาการ

               >รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ก.ค.64 - 31 มี.ค.65)


>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 มิ.ย.63 - 30 ก.ย.64)

 >รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 มิ.ย.63 - 30 ก.ย.64)>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562


>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 12 เดือน 
ประจำปีการศึกษา 2562
 

แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ


แผนปฏิบัติการ Happy Workplace