ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานการประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กลับหน้าหลัก

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเดินทางไปราชการและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามระบบ TCAS

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรม กรณีได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการจัดโครงการฯ

 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ