ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กลับหน้าหลัก

 การปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)

 บทวิเคราะห์การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามระบบ TCAS

 การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเดินทางไปราชการและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามระบบ TCAS

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรม กรณีได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการจัดโครงการฯ

 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ