ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
รายงานความเสี่ยง กลับหน้าหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
> แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>   รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ปีการศึกษา 2561

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 
 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558