ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานการประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
รายงานความเสี่ยง กลับหน้าหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน


ปีการศึกษา 2561

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558 
 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2558