ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
คำสั่ง/ประกาศ/แบบฟอร์ม ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
รายงานควบคุมภายใน กลับหน้าหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
> แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
รายงานผลการควบคุมภายใน (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.62 ฝ่ายวิชาการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.61 ฝ่ายวิชาการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559 
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.2 
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)