ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
 
รายงานควบคุมภายใน กลับหน้าหลัก


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.61 ฝ่ายวิชาการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559 
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.2 
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)