ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
 
รายงานการจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2560
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
 
รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall)
 เอกสารโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 
 แบบวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 
 เครื่องมือ (แบบสอบถาม) การรับฟังเสียง ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
 ข้อคำถาม ในภาพรวมของแบบสอบถาม ทั้ง 5 ด้าน 
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
 แบบสอบถามการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ใช้เก็บข้อมูล)
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีการศึกษา 2559

 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พ.ค.60
 สรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
 ลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.60
  สรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ก.ค.60
  สรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
  แบบสอบถาม


ปีการศึกษา 2558 

 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 แผนการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
 สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office 2013