ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
รายงานการจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

 ปีการศึกษา 2564
 > คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564

 ปีการศึกษา 2563
 > คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
 > 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561


ปีการศึกษา 2560

  คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
  แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

  คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
  แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558
 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  แผนการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558