ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
คำสั่ง/ประกาศ/แบบฟอร์ม ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
รายงานการจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

 ปีการศึกษา 2564
 > คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564

 ปีการศึกษา 2563
 > คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
 > 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
 > ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร Degree
 > แบบฟอร์ม มคอ.2 หลักสูตร Degree ที่ตอบโจทย์ฐานสมรรถนะ 
 > แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรแบบ WIL
 > ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา (Non-Degree)
 >  แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา (Non-Degree)

 >  สรุปประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ Degree Program และ Non-degree Program

 

ปีการศึกษา 2562
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562
 รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562)
 รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุงหลัง วันที่ 26 ธันวาคม 2562)
 เอกสารประกอบโครงการพัมนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแนวคิด LEAN" วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
 เอกสารประกอบโครงการพัมนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ เรื่อง " LEAN Follow up" วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563
 


ปีการศึกษา 2561

 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการทำงานเชิงระบบ ตามแนวทาง EdPEx” 
 เอกสารโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการทำงานเชิงระบบ ตามแนวทาง EdPEx” 
 กระบวนการทำงานหลักของฝ่ายวิชาการ
 รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการทำงาน เชิงระบบ ตามแนวทาง EdPExในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562


ปีการศึกษา 2560

  คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
  แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
  รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall)
  เอกสารโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

 แบบวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 
 เครื่องมือ (แบบสอบถาม) การรับฟังเสียง ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
 ข้อคำถาม ในภาพรวมของแบบสอบถาม ทั้ง 5 ด้าน 
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
 แบบสอบถามการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ใช้เก็บข้อมูล)
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ปีการศึกษา 2559

  คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
  แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
วันที่ 4 พ.ค.60
  สรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
  ลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 31 พ.ค.60

 รุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
วันที่ 14 ก.ค.60

  สรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
  แบบสอบถาม


ปีการศึกษา 2558
 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  แผนการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
  สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office 2013