ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
 
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 26 ก.พ.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 21 มี.ค.62)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 28 เม.ย.62)
 
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2561
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 27 ก.พ.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 24 เม.ย.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 31 พ.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 28 มิ.ย.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 26 ก.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 28 ส.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 27 ก.ย.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 26 ต.ค.61)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 18 ธ.ค.61) รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2560
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 13 มี.ค.60)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 25 พ.ค.60)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 29 มิ.ย.60)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 4 ส.ค.60)
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 5 ต.ค.60)
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 26 ธ.ค.60) รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2559
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 1 ก.พ. 59)
 
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 31 มี.ค. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 29 มิ.ย. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 26 ก.ค. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 26 ส.ค.59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 21 พ.ย. 59)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 (วันที่ 20 ธ.ค. 59)

 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2558
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 ม.ค. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 4 มิ.ย. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 28 ก.ค. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 27 ต.ค. 58)
 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 25 ธ.ค. 58)