ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
 
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก


ปีการศึกษา 2559

 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 
2559
 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 
  รายงานผลการประเมิน รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษา 2558

 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา
2558
 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 
 รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558