ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานการประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2562
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2561
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561


ปีการศึกษา 2560
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 
  รายงานผลการประเมิน รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559 


ปีการศึกษา 2558
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558
 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 
 รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558