ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
 
งานแผน กลับหน้าหลัก

แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ
 
      แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559-2563 แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
   แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ


แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายวิชาการ

      แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
      แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    


แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการแผนปฏิบัติการ Happy Workplace

 แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559