ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานการประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
งานแผน กลับหน้าหลัก

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ

 แผนกลยุทธ์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559-2563แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายวิชาการ

 รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
 รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
 รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
  แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ


แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายวิชาการ
  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
  
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
  
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 9 เดือน
 กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตร
 กลยุทธ์ 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาอาจารย์
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
 กลยุทธ์ 1.5 สหกิจศึกษา
 กลยุทธ์ 1.6 กระบวนการรับนิสิต
 กลยุทธ์ 2.1 บริหารงานทั่วไป
 กลยุทธ์ 2.2 บริหารงานทั่วไป
 กลยุทธ์ 2.3 บริหารงานทั่วไป
 กลยุทธ์ 3.1 Non/Pre degree
 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ (รอบ 9 เดือน)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ รอบ 12 เดือน
 กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตร
 กลยุทธ์ 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาอาจารย์
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
 กลยุทธ์ 1.5 สหกิจศึกษา
 กลยุทธ์ 1.6 กระบวนการรับนิสิต
 กลยุทธ์ 2.1 บริหารงานทั่วไป
 กลยุทธ์ 2.2 บริหารงานทั่วไป
 กลยุทธ์ 2.3 บริหารงานทั่วไป
 กลยุทธ์ 3.1 Non/Pre degree
 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ (รอบ 12 เดือน)

 

 แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ
 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559-2563
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
 แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559-2563
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562แผนปฏิบัติการ Happy Workplace

 แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
 แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
 แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
 แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562