ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
คำสั่ง/ประกาศ/แบบฟอร์ม ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
จุลสารฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

ประจำปี พ.ศ. 2564
>    จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 64
>    จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 64
>    จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 64
>    จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 64


ประจำปี พ.ศ. 2563
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 63
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 63
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 63
    จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 63
    จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 63

ประจำปี พ.ศ. 2562
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 62
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 62
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 62
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 62
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62

ประจำปี พ.ศ. 2561
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 61
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 61
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 61
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 61
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 61
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61

ประจำปี พ.ศ. 2560
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 60
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 60
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 60
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 60
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 60
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 60

ประจำปี พ.ศ. 2559

 
จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 59
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 59
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 59
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 59
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 59
 จุลสารฝ่ายวิชาการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 59