ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
งานการประชุมฝ่ายวิชาการ
งานประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
งานแผน
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
ข้อมูลเผยแพร่ กลับหน้าหลัก

   ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับมหาวิทยาลัย

   ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับส่วนงาน

แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับส่วนงาน

 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning)

          - ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 1
          -
ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 2 

 ผังการเสนอเอกสารผู้บริหาร
 เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดการศึกษาแบบ Pre-degree (การเรียนล่วงหน้า)
 เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดการศึกษาแบบ Non-degree (ชุดวิชา)

 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 

 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ

 แบบฟอร์มการจัดทำสัญญายืมเงินของฝ่ายวิชาการ (Word)

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2562

  แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

  แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจ


  คู่มือการดำเนินการทางจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ

  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

  ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552