ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2561

            ายงานการเข้าอบรม เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5

 

ปีการศึกษา 2560

 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น"
 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)
 รายงานการเข้าอบรม โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 รายงานการเข้าอบรม โครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 รายงานการเข้าอบรม โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีการศึกษา 2559

 รายงานการเข้าอบรม โครงการอบหลักสูตร "การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน"
 รายงานการเข้าอบรม โครงการอบหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
 รายงานการเข้าอบรม โครงการอบหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดึภาครัฐ พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ
 รายงานการเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ " เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ระดับข้อกำหนดโดยรวม
 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ " เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์
 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ " เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) การมุ่งเน้นบุคลากร
 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ " เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงาน
 รายงานการเข้าอบรม โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ " เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน