ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

ประจำปีการศึกษา 2563

   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจบริหารหลักสูตร
   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจรับนิสิต
   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจสหกิจศึกษา
   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2562

   > ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฝ่ายวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2562
   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจบริหารหลักสูตร
   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจรับนิสิต
   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจสหกิจศึกษา
   > สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป