ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
ข้อมูลเผยแพร่ กลับหน้าหลัก

> แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน 
แนวปฏิบัติหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ แบบ ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหรือแบบ On Site 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สัญญาเงินยืมกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีสวัสดิการเงินยืมกรณีฉุกเฉิน 
คู่มือการใช้ระบบเงินกู้กองทุนสวัสดิการ 
ใบยืมครุภัภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ การขอแก้ไขคะแนนและระดับขั้น การจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ  
> ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานะลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 


 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning)
   - 
ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 1
   - 
ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 2 


 
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
 
แบบฟอร์มการจัดทำสัญญายืมเงินของฝ่ายวิชาการ (Word)

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2562


  
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจ


  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

  
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

  
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552