ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
คำสั่ง/ประกาศ/แบบฟอร์ม ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข้อมูลเผยแพร่ กลับหน้าหลัก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สัญญาเงินยืมกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีสวัสดิการเงินยืมกรณีฉุกเฉิน
คู่มือการใช้ระบบเงินกู้กองทุนสวัสดิการ
ใบยืมครุภัภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ การขอแก้ไขคะแนนและระดับขั้น การจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานะลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับส่วนงาน
 แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับส่วนงาน


 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning)
   - 
ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 1
   - 
ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 2 

 ผังการเสนอเอกสารผู้บริหาร
 
เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดการศึกษาแบบ Pre-degree (การเรียนล่วงหน้า)
 
เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดการศึกษาแบบ Non-degree (ชุดวิชา)

 
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
 
แบบฟอร์มการจัดทำสัญญายืมเงินของฝ่ายวิชาการ (Word)

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2562

  
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565


  
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจ


  คู่มือการดำเนินการทางจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ

  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

  
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

  
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552