ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
คำสั่ง/ประกาศ/แบบฟอร์ม ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข้อมูลเผยแพร่ กลับหน้าหลัก

แนวปฏิบัติหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ แบบ ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหรือแบบ On Site 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สัญญาเงินยืมกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีสวัสดิการเงินยืมกรณีฉุกเฉิน
คู่มือการใช้ระบบเงินกู้กองทุนสวัสดิการ
ใบยืมครุภัภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ การขอแก้ไขคะแนนและระดับขั้น การจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานะลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับส่วนงาน
 แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับส่วนงาน


 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning)
   - 
ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 1
   - 
ดาวน์โหลดเอกสารชุดที่ 2 

 ผังการเสนอเอกสารผู้บริหาร
 
เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดการศึกษาแบบ Pre-degree (การเรียนล่วงหน้า)
 
เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดการศึกษาแบบ Non-degree (ชุดวิชา)

 
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
 
แบบฟอร์มการจัดทำสัญญายืมเงินของฝ่ายวิชาการ (Word)

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2562

  
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565


  
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจ


  คู่มือการดำเนินการทางจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ

  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

  
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

  
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552