ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานการจัดการความรู้
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
จุลสารฝ่ายวิชาการ
วีดีโอโครงการ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

ขั้นตอนการทำงาน ฝ่ายวิชาการ

> การรับนิสิต 
การอนุมัติหลักการ หลักสูตรใหม่ 
การเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
การปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
> งานสหกิจศึกษาในประเทศ 
> งานสหกิจศึกษานานาชาติ 
การปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การเสนอหลักสูตร Non-degree 


ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการ EdPex

>
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการรับนิสิต
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการบริหารคู่ความร่วมมือสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ