ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบ Non-degree
แจ้งประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวปฏิบัติการทำงาน Work from Home ในกรณีสถานการณ์ COVIC-19
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2561
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560
แบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาไทย)
การติดตาม ประเมินผล และรายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


หน้าที่ :