ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์ แบบ Flipped Classroom
โครงการฝ่ายวิชาการสัญจร
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการทำงานเชิงระบบ ตามแนวทาง EdPEx”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข
โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนิสิต
โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 และสังสรรค์ปีใหม่
โครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ (เครือข่ายครูแนะแนว)
โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show)
เข้าพบกงสุลใหญ่ มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมฯ
ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ
ร่วมงานมหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงและการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง "งาน เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง"
ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2651
การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการรับนิสิตและประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :