ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสาธารณะ
โครงการจัดสอบข้อสอบเสมือนจริง TOEFL ITP
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP)
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ Happy Workplace มิติแห่งความสุข Happy Society
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานในสำนักงานฝ่ายวิชาการ (5ส)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
โครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
โครงการเสวนาแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบ Non-degree
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ประชุมพิจารณาข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานฯ
โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนว
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ”
โครงการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง "หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ"
ครงการวันเคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ Happy Workplace เกษียณปันสุข “งานแสดงมุทิตาจิต เกษมเกษียณ เกษียณเกษม”
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เสวนาข้อกำหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563


หน้าที่ :