ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เติมตู้ปันสุข
โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัดประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non – degree
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ "Lean Follow up"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning)
ข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-degree และ Non-degree
โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 และสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบฯ TSU TEP
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เข้าเยี่ยมชมฯ ม.ทักษิณ
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ณ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม. ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์รับนิสิตของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 24


หน้าที่ :