ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show)
เข้าพบกงสุลใหญ่ มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมฯ
ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ
ร่วมงานมหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงและการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง "งาน เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง"
ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2651
การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการรับนิสิตและประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562
รับการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านบริการวิชาการและการใช้ระบบสารสนเทศการบริการวิชาการเพื่อสังคม
โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กิจกรรม Happy Brain “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ จากการเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับทาง Flipped Classroom และการสร้างสื่อการสอน Digital Active Learning Tools”
โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป”
โครงการพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2561


หน้าที่ :