มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมคณะทํางานจัดทํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เรียนรู้จรรยาบรรณ ประสบการณ์การศึกษากับงานทะเบียนนิสิต”
ข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “ลูกศรกาลเวลา~ปาริชาต”
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เข้าระบบ CHECO
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้าร่วมการจัดร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”ครั้งที่ 3
จัดโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”
โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมวิทยาเขตพัทลุง
โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) ครั้งที่ 2
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการฯ
โครงการจัดสอบ TSU-TEP


หน้าที่ :