ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ประชุมพิจารณาข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานฯ
โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนว
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ”
โครงการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง "หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ"
ครงการวันเคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ Happy Workplace เกษียณปันสุข “งานแสดงมุทิตาจิต เกษมเกษียณ เกษียณเกษม”
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เสวนาข้อกำหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563
ประชุมจัดเตรียมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบ TSU MOOC
กิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
อบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ Webex และ TSU MOOC
โครงการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา มคอ.2 แบบ WIL และการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว)
โครงการ 5 ส
โครงการเตรียมความพร้อมด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1


หน้าที่ :