ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
อบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ Webex และ TSU MOOC
โครงการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา มคอ.2 แบบ WIL และการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว)
โครงการ 5 ส
โครงการเตรียมความพร้อมด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
โครงการภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TSU Test of English Proficiency (TSU-TEP) และ TOEIC
เติมตู้ปันสุข
โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัดประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non – degree
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ "Lean Follow up"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrated Learning)
ข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-degree และ Non-degree
โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 และสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบฯ TSU TEP


หน้าที่ :