ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติฯ
โครงการจัดสอบ TSU-TEP สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564
ประชุมคณะทำงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC
โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TSU-TEP
โครงการวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านข้อสอบ TSU-TEP
โครงการแลกเปลี่ยน + เรียนรู้ + ดูแบบ = หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree)
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสาธารณะ
โครงการจัดสอบข้อสอบเสมือนจริง TOEFL ITP
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP)
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ Happy Workplace มิติแห่งความสุข Happy Society
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานในสำนักงานฝ่ายวิชาการ (5ส)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
โครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน


หน้าที่ :