มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมวิทยาเขตพัทลุง
โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) ครั้งที่ 2
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการฯ
โครงการจัดสอบ TSU-TEP
โครงการจัดสอบ TOEFL ITP
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และทำบุญสำนักงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง “Train the trainer : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการจัดสอบ TOFEL ITP
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนตามความเข้มแข็งทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ”
โครงการจัดสอบ TOFEL ITP
โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
โครงการจัดสอบ TSU-TEP สำหรับนิสิต คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณและบุคคลภายนอก
โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) ครั้งที่ 1
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (มคอ.2) แบบ Non-degree
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง Skill Mapping : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
ประชุมหารือการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ฝ่ายวิชาการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ฝ่ายวิชาการ


หน้าที่ :