ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการฝ่ายวิชาการสัญจร
โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแนวคิด LEAN"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการดำเนินงานการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคู่มือผู้สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฯ
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์ แบบ Flipped Classroom
โครงการฝ่ายวิชาการสัญจร
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการทำงานเชิงระบบ ตามแนวทาง EdPEx”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข
โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนิสิต
โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 และสังสรรค์ปีใหม่
โครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ (เครือข่ายครูแนะแนว)
โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show)
เข้าพบกงสุลใหญ่ มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา


หน้าที่ :