มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ  กลับหน้าหลัก
บันทึกการเสวนาโครงการแลกเปลี่ยน + เรียนรู้ + ดูแบบ = หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree)
บันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง ความท้าทายและความคาดหวัง : การผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการ
บันทึกการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559


หน้าที่ :