มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาไทย)
การติดตาม ประเมินผล และรายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559
คู่มือ AUN QA Version 3.0
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design
ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
มคอ.2 รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
แถลงนโยบายปฏิรูปการศึกษา ศธ. (15.09.16)
ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ.2559
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารงานวิชาการรับใช้สังคม และตำแหน่งทางวิชาการ
แบบการเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา มคอ. (ฉบับย่อ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
แนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2559


หน้าที่ :