มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ ร
งานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2
โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ฝ่ายวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (Active Learning)”
โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการ Happy Workplace ในส่วนของกิจกรรม Happy Brain โดยการจัดโครงการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ AUN QA และ CUPT QA
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดเวทีประกวดผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
โครงการ “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์”
โครงการ “ปันรอยยิ้ม ปันความสุข เพื่อน้อง”
โครงการ “การจัดการลุ่มน้ำพัทลุงอย่างยั่งยืน”
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 8/2559
โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น : การพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตาม Outcomes-Based Education และ Backward Design
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ประชุมหารือการรับนิสิตและการดำเนินงานหลักสูตร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจัดเก็บ ค่าลงทะเบียน อัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ


หน้าที่ :